Greece > Arabia > Nabataea: Aretas IV, circa 9 BCE- 40 CE; 19.5 x 18.75mm, 5.2g. Jugate busts of Aretas and Shaqilat right / Crossed cornucopiae; F+
לוט #: a50019-LA

Auction
מחיר התחלתי $50.00

ההצעה הגבוהה ביותר כרגע $40.00
1 הצעה

המכירה הפומבית תיסגר בעוד
רביעי, 25 אוקטובר 2017 17:00

התחבר כדי להגיש הצעה
תיאור
Greece > Arabia > Nabataea: Aretas IV, circa 9 BCE- 40 CE; 19.5 x 18.75mm, 5.2g. Jugate busts of Aretas and Shaqilat right / Crossed cornucopiae; F+